fbpx

Czy obowiązuje rejonizacja?

Nie, dzieci zapisane do naszej szkoły stają się automatycznie uczniami rejonowymi. O przyjęciu decyduje jedynie podpisanie umowy o zapisaniu/przyjęciu dziecka i złożenie kompletu dokumentów przez rodziców dziecka. Więcej informacji na temat zapisu dziecka do szkoły znajduje się w odpowiedziach na kolejne pytania.

Jakie warunki należy spełnić, aby dziecko zostało uczniem szkoły SVS?

Należy wypełnić i wysłać elektronicznie formularz zgłoszenia kandydata, znajdujący się na stronie svs.edu.pl . Jednym z warunków jest również rozmowa z uczniem i jego rodzicami. Ponadto należy złożyć w szkolnym sekretariacie komplet dokumentów (akt urodzenia dziecka, zgłoszenie z podpisami prawnych opiekunów, dowód wpłaty wpisowego).

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zapisać sześciolatka do szkoły?

Dziecko 6-letnie może być przyjęte do klasy 1 na wniosek rodziców jeżeli: dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka 6-letniego do 1 klasy podejmuje dyrektor po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z dzieckiem i rodzicami.

Jakie zajęcia oferuje szkoła w ramach obowiązkowego planu lekcji?

W ramach zajęć obowiązkowych, czyli codziennych 5/6 godzin lekcyjnych, każda klasa realizuje minimum programowe ustalone przez MEN. Priorytetem działań szkoły jest wykorzystanie w pracy z uczniem nowych technik i technologii informatycznych oraz wdrażanie uczniów do pracy metodami aktywnymi. Zajęcia organizowane są w oparciu o założenia programu PYP IBO, zwiększające ilość godzin nauczania matematyki, przedmiotów przyrodniczych i nauki języka angielskiego.

Jak liczebne są klasy?

W każdej klasie ilość dzieci nie przekracza 18 uczniów. Część zajęć planujemy realizować w mniejszych grupach.

Czy szkołą oferuje zajęcia specjalistyczne?

Tak, każde dziecko będzie mogło skorzystać z pracy z logopedą (wady wymowy, niezakończony rozwój mowy), pedagogiem (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne) oraz wziąć udział w zajęciach z psychologiem. Ponadto oferujemy wachlarz zajęć typowo specjalistycznych dla dzieci z zaleceniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: terapia integracji sensorycznej, terapia wygaszania odruchów, trening umiejętności społecznych, zajęcia z rehabilitantem, sensomotoryka, zajęcia z tyflopedagogiem, czy trening słuchowy Neuro-Flow.

W jakich godzinach odbywają się zajęcia szkolne?

Lekcje rozpoczynamy o godz. 8.15 w systemie jednozmianowym. Szkoła oferuje opiekę w godzinach od 7.00 do 16:45.

Czy są dodatkowe koszty?

Opłaty dodatkowe obejmują: - obiady (nieobowiązkowe) - wyjścia, wycieczki (nieobowiązkowe) - zielona/biała szkoła (nieobowiązkowe) - wyprawkę ucznia. Szkoła oferuje ponadto zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami według ustalanego corocznie cennika.

Czy w szkole jest stołówka?


W szkole nie ma stołówki. Posiłki (na życzenie rodzica) zamawiane są z firmy cateringowej. Drugie śniadanie (obowiązkowo przynoszone z domu) dzieci jedzą podczas dłuższej przerwy między lekcjami.

Czy dziecko może mieć inną dietę?


Tak, jeżeli jest taka potrzeba dziecko może zostać objęte dietą w ramach wykupionego cateringu.

Czy w szkole jest świetlica?


Tak, godziny pracy świetlicy porannej to: 7:00 - 8:15, świetlicy popołudniowej: 15:30 - 16:45. Tak planujemy pracę, aby dzieci pozostające w świetlicy szkolnej nie tylko odpoczywały, ale również uczyły się pracy w zespole, wyrównywały ewentualne deficyty rozwojowe, odrabiały zadania, realizowały zajęcia pozalekcyjne.

Jakimi metodami pracują nauczyciele w szkole? Czy są one dopasowane do potrzeb dzieci?


Podstawową formą działalności dziecka w klasach edukacji wczesnoszkolnej jest nadal zabawa i to poprzez zabawę dzieci nabywają wszelakich umiejętności. Przestrzeń edukacyjna w szkole sprzyja uczeniu się i wypoczynkowi dzieci. W szkole zarówno metody jak i formy pracy z dziećmi są dostosowane do ich możliwości psychofizycznych, rozwoju emocjonalnego oraz preferencji sensorycznych. Dbamy o to, aby dziecko czuło się w szkole bezpiecznie i uczyło się niejako “przy okazji”. Na lekcjach stosujemy elementy metod pracy takich jak: metoda Dobrego Startu, oraz wykorzystujemy nowe technologie informacyjne i gry edukacyjne.

Jak oceniana jest praca dzieci?


Praca oceniana jest na bieżąco i wyrażona w formie opisowej w klasach I-III oraz cyfrowej w klasach IV-VIII. W ramach realizowanego w naszej szkole międzynarodowego programu PYP IB posiadamy również autorski program oceniania, który jest spójny z polskim systemem. Rodzice na bieżąco są informowani o postępach dzieci. Zrezygnowaliśmy z dzwonków po to, aby nauczyciel sam decydował o przerwach obserwując poziom koncentracji dzieci w klasie. Przy ocenianiu zachowania planujemy korzystać z aplikacji mobilnych.

Jakie kwalifikacje posiadają nauczyciele?


Każdy nauczyciel w szkole przygotowany jest merytorycznie do pracy z dziećmi. Przy wyborze pedagogów kierowaliśmy się ich kompetencjami pedagogicznymi, otwartością i kreatywnością zawodową. Nauczyciele posiadają już kilkuletni staż pracy w zawodzie, dysponują dodatkowymi kwalifikacjami.

Czy w szkole można korzystać z telefonów i tabletów?

Uczeń korzysta z telefonów i tabletów za zgodą i pod opieką nauczyciela. Telefony, tablety, urządzenia multimedialne są wykorzystywane na lekcji do celów dydaktycznych. W czasie przerw uczniowie nie mogą korzystać ze swoich telefonów komórkowych, słuchawek itp. Ważna jest dla nas profilaktyka e-uzależnień oraz dbanie o relacje - zarówno w kontaktach uczeń-uczeń, jak i uczeń-nauczyciel.

W jaki sposób dzieci uczą się języka angielskiego?

Zajęcia realizowane w programie PYP prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dzięki temu uczniowie uczą się płynnie mówić, czytać i pisać po angielsku. Ściany szkoły i tablice w klasach udekorowane są pracami uczniów oraz materiałami wizualnymi pomagającymi przyswajać naturalnie język angielski, a wsparcie nauczycieli IB uświadamia dzieciom celowość używania tego języka – jako narzędzia międzykulturowej komunikacji.

A jeśli dziecko będzie musiało zmienić szkołę? Poradzi sobie w innym miejscu?

SVS jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to, że realizujemy polską podstawę programową i wydajemy takie same świadectwa jak szkoły publiczne. Wyróżnia nas jednak sposób nauczania – zamiast nauki pamięciowej, stawiamy na budzenie ciekawości i motywowanie do samodzielnego odkrywania wiedzy. Pracujemy metodą projektową. Uczeń może w każdej chwili zmienić szkołę na publiczną.

Jak wyglądają dalsze plany rozwoju szkoły?

Obecnie szkoła i zerówka działa w Szczecinie w budynku przy ul. Mickiewicza 49. W 2022 ruszyła rekrutacja do pierwszej klasy liceum, w którym uczniowie mają okazję realizować Program Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme, który jest dwuletnim przed uniwersyteckim cyklem kształcenia przeznaczonym dla młodzieży w wieki 16-19 lat i realizowanym przez dwa ostatnie lata szkoły średniej. Aktualnie LO działa w naszej dawnej siedzibie - przy al. Wojska Polskiego 164.
SKONTAKTUJ SIĘ
error: Content is protected !!