fbpx

IBO, Międzynarodowa Organizacja Baccalaureate, to fundacja edukacyjna założona w 1968 roku w Genewie. Od ponad 45 lat proponuje sprawdzone i nowoczesne programy dydaktyczne kładące nacisk przede wszystkim na samodzielność w uczeniu się i poszukiwanie rozwiązań. Szkoły przystępujące do programu IB wykorzystują do nauki podstawy programowe obowiązujące w danym kraju, posiadają również autoryzację lokalnych władz oświatowych oraz dobrze funkcjonują w społeczności lokalnej. Jednocześnie jednak ww. szkoła dzięki IBO ma możliwość korzystania ze światowych trendów w dydaktyce. IBO stawia sobie za cel wykształcenie dociekliwych, kompetentnych i wrażliwych ludzi, którzy poprzez swoją mądrość oraz zrozumienie obcych kultur uczynią świat lepszym i spokojniejszym miejscem.

Zgodnie z podstawą programową

Kompletna edukacja


IBO oferuje trzy programy edukacyjne na różnych poziomach: PYP - Primary Years programme - Przedszkola i szkoły podstawowe.

Do Polski program dotarł dopiero w latach 90-tych i najbardziej popularny jest w liceach. IBO obecnie współpracuje z ponad 3,5 tysiącami szkół z różnych krajów świata, dając łącznie ponad 700 tysięcy uczniów w wieku od 3 do 19 lat. Na świecie liczba szkół oferujących kształcenie w programie IB stale rośnie, jednak największy rozwój szkół IB następuje właśnie teraz. W ostatnich pięciu latach liczba szkół, w których zdawano egzamin matury międzynarodowej, zwiększyła się o ponad 750 (dla porównania: od 1975 r. przez dziesięć lat, przybyło jedynie 150 szkół).


Wśród uczniów realizujących program Międzynarodowej Matury...

...w Polsce w ciągu ostatnich lat znajdują się m.in. zwycięzcy i finaliści ogólnopolskich olimpiad m.in. fizycznej, filozoficznej, matematycznej, informatycznej, geograficznej, a także z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego, oraz wielu innych.

Uzyskanie dyplomu matury międzynarodowej otwiera drzwi do najlepszych uniwersytetów świata, takich jak: brytyjski Oxford, Cambridge czy London School of Economics, a także amerykański renomowany Harvard. Absolwenci klas IB są często zwalniani z egzaminów wstępnych na studia oraz z dodatkowych egzaminów sprawdzających znajomość języków obcych. Ponadto niektóre zagraniczne uniwersytety oferują specjalne stypendia dla absolwentów IB.

Na bardzo wielu innych uczelniach wyniki uzyskane na maturze IB pozwalają również uzyskać punkty (credits) zwalniające od nauki określonych przedmiotów. Często osoby, które uzyskały wyjątkowo dobre wyniki mogą od razu podejmować naukę na drugim roku studiów. Szkoła zmierza do osiągnięcia ideału wychowawczego jakim jest człowiek o wszechstronnie rozwiniętej psychice, miłujący wolność, odznaczający się wysokim poczuciem odpowiedzialności i szanujący godność własną i innych. Celem jest całościowy rozwój osobowości dziecka, łączący harmonijny rozwój umysłu, ciała i ducha oparty na nowatorskich metodach nauczania.

Holistyczne nauczanie, praca w grupach i realizacja interdyscyplinarnych projektów sprawiają, że uczniowie potrafią samodzielnie myśleć i wyciągać własne wnioski. Chętnie angażują się w różne inicjatywy, są znakomitymi obserwatorami, samodzielnie dokonują wyborów, a ich pomysły i decyzje są szanowane. Mają czas na refleksje i zastanowienie się nad otaczającym ich światem. Podkreślamy, że Primary Years Programme jest spójny z polską ramą programową MEN.

6 obszarów badawczych

Program nauczania


Wiedzą jest znaczącą częścią procesu dydaktycznego.

Chcemy, aby uczniowie poszerzali swoją wiedzę, biorąc pod uwagę ich wcześniejsze doświadczenia i rozumienie świata. Wobec wdrażanego programu IB PYP dzieje się to z wykorzystaniem podziału wiedzy na sześć obszarów badawczych z jednoczesnym ujęciem polskiej podstawy programowej.

Kim jesteśmy?


Ścieżka badawcza ukierunkowana na poznanie: siebie; wierzeń i wartości; zdrowia osobistego, fizycznego, umysłowego i duchowego; relacji społecznych (rodzina, przyjaciele, społeczności, różnorodność kulturowa); naszych praw i obowiązków; co to znaczy być człowiekiem.

Gdzie jest nasze miejsce w czasie i przestrzeni?


Ścieżka badawcza ukierunkowana na: kształtowanie orientacji w czasie i przestrzeni; poznawaniu osobistej historii oraz miejsca zamieszkania; tematykę związaną z podróżowaniem, odkryciami, badaniami, migracją ludzi; analizowanie relacji i powiązań między jednostkami a cywilizacją zarówno z perspektywy lokalnej jak i globalnej.


Jak wyrażamy siebie?


Ścieżka badawcza ukierunkowana na: poznanie sposobów odkrywania i wyrażania własnej natury, myśli, uczuć, kultury, wierzeń i wartości; kształtowanie umiejętności dzielenia się swoimi refleksjami oraz kreatywnością; rozwój poczucia estetyki.

Jak funkcjonuje świat?


Ścieżka badawcza ukierunkowana na: poznanie naturalnego świata oraz jego praw; poznanie zależności między światem naturalnym (fizycznym i biologicznym) a ludzkimi społecznościami; poznanie, w jaki sposób ludzie wykorzystują prawa nauki; wpływ osiągnięć nauki i techniki na społeczeństwo i środowisko.


Jak jesteśmy zorganizowani?


Ścieżka badawcza ukierunkowana na: poznawanie społeczności ludzkich, powiązań i zależności między nimi; poznawanie struktur i funkcji różnych organizacji; analizowanie decyzji o charakterze społecznym; analizowanie działalności gospodarczej i jej wpływu na ludzi i środowisko.

Podział zasobów planety


Ścieżka badawcza ukierunkowana na: poznawanie naszych praw i obowiązków w sposobie dzielenia się źródłami nieodnawialnymi z innymi ludźmi i istotami żywymi; poznawanie społeczności i istniejących zależności zarówno w nich jak i pomiędzy nimi; poznawanie znaczenia pojęć: równy dostęp do dóbr; pokój i rozwiązywanie konfliktów.


Szkoła realizuje równolegle polską podstawę programową

SKONTAKTUJ SIĘ
error: Content is protected !!